Privacy Policy

Privacy Policy

Privacyverklaring

Huisbrouwerij De Borggraaf – Craft Brewer Ericson Smith bv

A. Verantwoordelijke voor de verwerking

Huisbrouwerij De Borggraaf – Craft Brewer Ericson Smith is de verantwoordelijke voor de
verwerking in de zin van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van
de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens (B.S. 18 maart 1993).

B. Het verwerken van gegevens

In de huidige privacyverklaring wordt onder “gegevens” verstaan alle
informatie die U aan Huisbrouwerij De Borggraaf – Craft Brewer Ericson Smith verstrekt.
Huisbrouwerij De Borggraaf – Craft Brewer Ericson Smith verwerkt de volgende categorieën
van gegevens.

a. De gegevens die worden verzameld via het contact formulier op de
website van Huisbrouwerij De Borggraaf – Craft Brewer Ericson Smith. Deze gegevens omvatten
uitsluitend de naam, voornaam, het telefoonnummer en het e-mailadres
van de betrokkene.

Deze categorie gegevens wordt hierna “categorie a” genoemd.

b.De gegevens die Huisbrouwerij De Borggraaf – Craft Brewer Ericson Smith verzamelt of
verwerkt in het kader van haar normale bedrijfsuitvoering.
Als u een account aanmaakt, ons een e-mail stuurt of met onze
klantenservice communiceert, verstrekt u ons vrijwillig bepaalde
identificeerbare gegevens die wij verzamelen en verwerken. Dergelijke
persoonlijke gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot, uw naam,
postadres, e-mailadres, telefoonnummer, factureringsgegevens,
bankrekening- en/of andere betalingsgegevens. Door deze persoonlijke
gegevens vrijwillig aan ons te verstrekken, stemt u in met de verzameling,
het gebruik, de bekendmaking en de opslag van de persoonlijke gegevens
door ons, zoals uiteengezet in onze Algemene Voorwaarden en deze

Betaalgegevens:

In het kader van het registratieproces voor uw online aankopen zullen wij
uw kredietkaart- of debetbankkaartgegevens vragen. Deze kredietkaart- of
debitbankkaartgegevens worden niet bewaard door Huisbrouwerij De Borggraaf – Craft Brewer Ericson Smith en worden uitsluitend verwerkt door onze externe beveiligde betalingsprovider.

Correspondentie:

Wanneer u contact opneemt met onze klantenservice of een ander lid van
Huisbrouwerij De Borggraaf – Craft Brewer Ericson Smith personeel, kunnen wij die
correspondentie bijhouden en de nodige informatie verzamelen om uw
vraag te classificeren en erop te reageren. Hoewel wij deze informatie niet
gebruiken voor reclamedoeleinden, kunnen wij deze informatie wel
gebruiken om potentiële problemen en trends te identificeren en op te
volgen, en onze dienstverlening aan u aan te passen.
Deze categorie gegevens wordt hierna “categorie b” genoemd.
Deze gegevens worden als volgt verzameld:
De gegevens van categorie a worden uitsluitend rechtstreeks
verzameld via de website van Huisbrouwerij De Borggraaf – Craft Brewer Ericson Smith,
middels het daartoe bestemde contactformulier.
De gegevens van categorie b worden verzameld bij betrokkenen, maar
kunnen eveneens worden meegedeeld door derden en dit zowel op
verzoek van Huisbrouwerij De Borggraaf – Craft Brewer Ericson Smith,  als op initiatief van
deze derden.
Door het invullen van de gegevens op het contactformulier of het afsluiten
van een overeenkomst met Huisbrouwerij De Borggraaf – Craft Brewer Ericson Smith geven
zowel de betrokkene, als, in voorkomend geval, zijn wettelijke
vertegenwoordiger(s) hun ondubbelzinnige toestemming voor de
verwerking van de verstrekte gegevens voor de in huidige privacyverklaring
omschreven doeleinden (zie de afdeling D “Doeleinden waarvoor de
gegevens worden verwerkt” van het hoofdstuk “privacyverklaring”) en
erkennen zowel de betrokkene als, in voorkomend geval, zijn wettelijke
vertegenwoordiger(s) dat hij deze privacyverklaring heeft gelezen, de
inhoud van deze privacyverklaring heeft begrepen en deze
privacyverklaring heeft aanvaard.

C. Doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt.

De verzamelde gegevens zijn bestemd om te worden verwerkt voor de
volgende doeleinden:
De gegevens van categorie a zijn uitsluitend bestemd om Huisbrouwerij De Borggraaf – Craft Brewer Ericson Smith toe te laten te antwoorden op het
contactformulier dat de betrokkene heeft ingevuld en verzonden.
De gegevens van categorie b zijn bestemd om te worden verwerkt voor
de administratie van Huisbrouwerij De Borggraaf – Craft Brewer Ericson Smith
(waaronder maar niet uitsluitend het klanten- en leveranciersbeheer,
leden van de crowdfunding en solicitaties).
De verwerking van de gevoelige persoonsgegevens van categorie b is
toegestaan op grond van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van
de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens (B.S. 18 maart 1993).
De gegevens worden niet gebruikt voor direct marketing doeleinden.

D. De ontvangers en categorieën ontvangers van de gegevens.

De gegevens worden door Huisbrouwerij De Borggraaf – Craft Brewer Ericson Smith enkel
verwerkt voor de doeleinden omschreven in deze Privacyverklaring.
De gegevens zijn enkel toegankelijk voor de bestuursorganen en de
medewerkers van Huisbrouwerij De Borggraaf – Craft Brewer Ericson Smith. De toegang tot
deze gegevens door de medewerkers van Huisbrouwerij De Borggraaf – Craft Brewer Ericson Smith blijft beperkt tot hetgeen zij nodig hebben voor de uitoefening van
hun taken. B deelt deze gegevens niet
mee aan derden, tenzij dit door of krachtens de wet wordt opgelegd.

E. Recht op toegang en verbetering van de persoonsgegevens

Eenieder is gerechtigd op toegang tot de hem betreffende gegevens en om
alle onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben kosteloos te
doen verbeteren.
Daartoe richt U een gedagtekend en ondertekend verzoek, vergezeld van
een kopie van uw identiteitskaart aan:
Huisbrouwerij De Borggraaf – Craft Brewer Ericson Smith
Borggravevijversstraat 24
3500 Hassel

F.Toepasselijke wetgeving, wijzigingen aan het privacybeleid van Huisbrouwerij De Borggraaf – Craft Brewer Ericson Smith

Hoger werd reeds aangegeven dat de verwerking van gegevens door  Huisbrouwerij De Borggraaf – Craft Brewer Ericson Smith  is onderworpen aan de Belgische wetgeving,
en meer bepaald aan de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens (B.S. 18 maart 1993).
Indien U vragen heeft in verband met de toepassing van deze wet kan U
zich richten tot de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke
Levenssfeer, gevestigd te 1000 BRUSSEL, Drukpersstraat 35. De
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer houdt
een openbaar register bij van de geautomatiseerde verwerkingen van
persoonsgegevens. U kan dit openbaar register raadplegen.
U kan de website van de Commissie voor de Bescherming van de
Persoonlijke Levenssfeer en het openbaar register raadplegen op
www.privacycommission.be
De verwerking en de bescherming van de persoonsgegevens is tevens
onderworpen aan regelgeving van de Europese Unie.
Zowel de Belgische als de Europese regelgeving is, zeker met betrekking tot
de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, aan wijzigingen
onderhevig.
Ook de activiteiten en de doelstellingen van Huisbrouwerij De Borggraaf – Craft Brewer Ericson Smith zijn aan wijzigingen onderhevig.
Huisbrouwerij De Borggraaf – Craft Brewer Ericson Smith behoudt zich bijgevolg het recht voor
haar privacybeleid te wijzigen en aan te passen aan voormelde evoluties.
De verwerking van gegevens die op heden zijn verzameld, is onderworpen
aan het privacybeleid en aan de regelgeving die op het ogenblik van de
verwerking van toepassing is.

G.Vragen of opmerkingen in verband met het privacybeleid van Huisbrouwerij De Borggraaf – Craft Brewer Ericson Smith ?

U kan vrijblijvend contact opnemen met Huisbrouwerij De Borggraaf – Craft Brewer Ericson Smith bv
Maan door het sturen van een e-mail naar [email protected]